skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Through Thick and Thin: The Place of Corrective Justice in Unjust Enrichment

Sinel, Zoë

Oxford Journal of Legal Studies, 1 October 2011, Vol.31(3), pp.551-564 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01436503 ; E-ISSN: 14643820

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...