skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Effects of Stress and Social Supports on Mother-Child Interactions in Single- and Two-Parent Families

Weinraub, Marsha ; Wolf, Barbara M.

Child Development, 1 October 1983, Vol.54(5), pp.1297-1311 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00093920 ; E-ISSN: 14678624 ; DOI: 10.2307/1129683

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...