skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

An Analysis of the Carinthian Molybdate of Lead; with Experiments on the Molybdic Acid. To Which are Added Some Experiments and Observations on the Decomposition of the Sulphate of Ammoniac. By Charles Hatchett, Esq. Communicated by Sir Joseph Banks, Bart. K. B. P. R. S.

Hatchett, Charles ; Banks, Joseph

Philosophical Transactions of the Royal Society, 1796, Vol.86, pp.285-339

DOI: 10.1098/rstl.1796.0014

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...