skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Description of Kilburn Wells, and Analysis of Their Water. By Mr. Joh. Godfr. Schmeisser. Communicated by Sir Joseph Banks, Bart. P. R. S.

Schmeisser, Joh. Godfr. ; Banks, Joseph

Philosophical Transactions of the Royal Society, 1792, Vol.82, pp.115-127

DOI: 10.1098/rstl.1792.0010

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...