skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Meeting in the Middle

Bellamy, Richard ; Kornprobst, Markus ; Reh, Christine

Government and Opposition, 2012, Vol.47(3), pp.275-295 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0017257X ; E-ISSN: 14777053

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...