skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A Clash of Civilizations? Preferences for Religious Political Leaders in 86 Nations

Breznau, Nate ; Kelley, Jonathan ; Lykes, Valerie A. ; Evans, M. D. R.

Journal for the Scientific Study of Religion, 1 December 2011, Vol.50(4), pp.671-691 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00218294 ; E-ISSN: 14685906

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...