skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

En Extract of a Narrative, Made by an Ingenious English Gentleman, Now Residing at Sevill, Concerning His Voyage from Spain to Mexico, and of the Minerals of That Kingdom

Philosophical Transactions (1665-1678), 1 January 1668, Vol.3, pp.817-824

ISSN: 03702316

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...