skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Travails of Immigration to Eretz Israel Revealed in a Letter from Yemen / יסורי עלייה לארץ ישראל באיגרת תימנית

רצהבי, יהודה ; Ratzaby, Yehuda

Pe'amim: Studies in Oriental Jewry / פעמים: רבעון לחקר קהילות ישראל במזרח, 1 January 2003, Issue, pp.217-220 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03344088

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...