skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

From Babylon to the ma'abara — Iraqi-Jewish women in the mass immigration / מבבל למעברה - מבט ספרותי על נשים יהודיות עיראקיות בהגירת שנות החמישים

שמעוני, בתיה ; Shimony, Batya

Social Issues in Israel / סוגיות חברתיות בישראל, 1 July 2012, Issue, pp.9-33 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2308247X

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...