skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Longshore current velocity: A review of theory and data

Calvin, C;

ISSN: 8755-1209 ; E-ISSN: 1944-9208 ; DOI: 10.1029/RG005i003p00287

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...