skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Cold cathode emission studies on topographically modified few layer and single layer MoS2 films

Gaur, A.P.S. ; Sahoo, S. ; Mendoza, F. ; Rivera, A.M. ; Kumar, M. ; Dash, Saroj Prasad ; Morell, G. ; Katiyar, R.S.

Applied Physics Letters, 2016, Vol.108(4), pp.043103 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-6951 ; ISSN: 0003-6951 ; DOI: 10.1063/1.4940306

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...