skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The ecology of religious beliefs

Botero, Carlos A. ; Gardner, Beth ; Kirby, Kathryn R. ; Bulbulia, Joseph ; Gavin, Michael C. ; Gray, Russell D.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 25 November 2014, Vol.111(47), pp.16784-16789 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00278424

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...