skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Shape and Motion from Image Streams: A Factorization Method

Tomasi, Carlo ; Kanade, Takeo

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 01 November 1993, Vol.90(21), pp.9795-9802 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00278424

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...