skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

An Account, How Adits & Mines are Wrought at Liege without Air-Shafts, Communicated by Sir Robert Moray

Moray, Robert

Philosophical Transactions (1665-1678), 1 January 1665, Vol.1, pp.79-82

ISSN: 03702316

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...