skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Overlapping Recensions and the Composing Process: Ceilings on Interest in the Vivādārṇavasetu

Rocher, Rosane

Journal of the American Oriental Society, 07/1985, Vol.105(3), p.531 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00030279 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/601527

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...