skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Friends, not foes?: Work design and formalization in the modern work context

Juillerat, Tina L.

Journal of Organizational Behavior, 1 February 2010, Vol.31(2/3), pp.216-239 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 08943796 ; E-ISSN: 10991379

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...