skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

False Consciousness or Class Awareness? Local Income Inequality, Personal Economic Position, and Belief in American Meritocracy

Newman, Benjamin J. ; Johnston, Christopher D. ; Lown, Patrick L.

American Journal of Political Science, 1 April 2015, Vol.59(2), pp.326-340 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00925853 ; E-ISSN: 15405907

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...