skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The resistance of construction materials to penetration by rats

Tarzwell, C M ; Stenburg, R L ; Nicholson, H P ; Lynn, W D

Public health monograph, 1953, Vol.11, pp.1-16

ISSN: 0079-7596 ; PMID: 13100562 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...