skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A BIOMECHANICAL MODEL OF MAN FOR THE STUDY OF VEHICLE SEAT AND SUSPENSION

Wisner, A ; Donnadieu, A ; Berthoz, A

International Journal of Production Research, 01 January 1964, Vol.3(4), pp.285-315 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7543 ; E-ISSN: 1366-588X ; DOI: 10.1080/00207546408943063

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...