skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Crisis and Innovation of Liberal Democracy: Can Deliberation Be Institutionalised?

Offe, Claus

Sociologický Časopis / Czech Sociological Review, 1 January 2011, Vol.47(3), pp.447-472 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00380288

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...