skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

THE DEVELOPMENT AND THE TRANSFORMATION PROCESS OF THE FORMER WALLED TOWN OF SURABAYA, EAST JAVA, INDONESIA
スラバヤ(東ジャワ, インドネシア)旧市街の形成とその変容過程に関する考察

山本, 直彦 ; 布野, 修司 ; Yamamoto, Naohiko ; Funo, Shuji

日本建築学会計画系論文集, 2002, Vol.67(558), pp.235-241

ISSN: 1340-4210 ; DOI: 10.3130/aija.67.235_3

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...