skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Typology of scientific reflections needed for sustainability science development

Salas-Zapata, Walter ; Rios-Osorio, Leonardo ; Trouchon-Osorio, Alba

Sustainability Science, Oct 2013, pp.607-612 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 18624065 ; E-ISSN: 18624057 ; DOI: 10.1007/s11625-012-0183-3

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...