skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Cantor Digitalis: chironomic parametric synthesis of singing

Feugère, Lionel ; d’Alessandro, Christophe ; Doval, Boris ; Perrotin, Olivier

EURASIP Journal on Audio, Speech, and Music Processing, 2017, Vol.2017(1), pp.1-19 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1687-4722 ; DOI: 10.1186/s13636-016-0098-5

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...