skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Sw-svm: sensor weighting support vector machines for eeg-based braincomputer interfaces

Jrad, N ; Congedo, M ; Phlypo, R ; Rousseau, S ; Flamary, R ; Yger, F ; Rakotomamonjy, A

Journal of Neural Engineering, 2011, Vol.8(5), p.056004 (11pp) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1741-2560 ; E-ISSN: 1741-2552 ; DOI: 10.1088/1741-2560/8/5/056004

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...