skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Areview of rapid serial visual presentation-based brain–computer interfaces

Lees, Stephanie ; Dayan, Natalie ; Cecotti, Hubert ; Mccullagh, Paul ; Maguire, Liam ; Lotte, Fabien ; Coyle, Damien

Journal of Neural Engineering, 2018, Vol.15(2), p.021001 (23pp) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1741-2560 ; E-ISSN: 1741-2552 ; DOI: 10.1088/1741-2552/aa9817

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...