skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Residual strain in the nb 3 sn 11 t dipole magnet coils for hl-lhc

Scheuerlein, C ; Di Michiel, M ; Hofmann, M ; Lorentzon, M ; Lackner, F ; Flükiger, R ; Savary, F ; Bottura, L

Superconductor Science and Technology, 2017, Vol.30(12), p.125002 (10pp) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0953-2048 ; E-ISSN: 1361-6668 ; DOI: 10.1088/1361-6668/aa8fae

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...