skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Techniques for nonlinear optical characterization of materials: a review

De Araújo, Cid B ; Gomes, Anderson S L ; Boudebs, Georges

Reports on Progress in Physics, 2016, Vol.79(3), p.036401 (30pp) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0034-4885 ; E-ISSN: 1361-6633 ; DOI: 10.1088/0034-4885/79/3/036401

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...