skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The 2015 super-resolution microscopy roadmap

Hell, Stefan W ; Sahl, Steffen J ; Bates, Mark ; Zhuang, Xiaowei ; Heintzmann, Rainer ; Booth, Martin J ; Bewersdorf, Joerg ; Shtengel, Gleb ; Hess, Harald ; Tinnefeld, Philip ; Honigmann, Alf ; Jakobs, Stefan ; Testa, Ilaria ; Cognet, Laurent ; Lounis, Brahim ; Ewers, Helge ; Davis, Simon J ; Eggeling, Christian ; Klenerman, David ; Willig, Katrin I ; Vicidomini, Giuseppe ; Castello, Marco ; Diaspro, Alberto ; Cordes, Thorben

Journal of Physics D: Applied Physics, 2015, Vol.48(44), p.443001 (35pp) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3727 ; E-ISSN: 1361-6463 ; DOI: 10.1088/0022-3727/48/44/443001

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...