skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Search Engine Advertising: Channel Substitution When Pricing Ads to Context

Management Science, 2011, Vol.57(3), p.458-470 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0025-1909 ; E-ISSN: 1526-5501 ; DOI: 10.1287/mnsc.1100.1287

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...