skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The Creation of a Theoretical Framework for Avatar Creation and Revision

Beck, Dennis ; Murphy, Cheryl

International Journal of Virtual and Personal Learning Environments (IJVPLE), 2014, Vol.5(3), pp.1-17 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1947-8518 ; DOI: 10.4018/IJVPLE.2014070101

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...