skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

EFPC: EUROPEAN FORUM FOR PRIMARY CARE: Warsaw (Wonca Europe) and Graz (EFPC) workshops on quality of primary care in relation to minorities and patient rights

Aarendonk, Diederik

The European Journal of General Practice, 01 December 2011, Vol.17(4), pp.254-255 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1381-4788 ; E-ISSN: 1751-1402 ; DOI: 10.3109/13814788.2011.627426

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...