skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

siGnum: Graphical user interface for EMG signal analysis

Kaur, Manvinder ; Mathur, Shilpi ; Bhatia, Dinesh ; Verma, Suresh

Journal of Medical Engineering & Technology, 02 January 2015, Vol.39(1), pp.19-25 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0309-1902 ; E-ISSN: 1464-522X ; DOI: 10.3109/03091902.2014.973615

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...