skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

BIRGing with the Best; CORFing for the Country: Fan Identification and Nationalism during the 2014 FIFA World Cup

Billings, Andrew C ; Devlin, Michael B ; Brown, Kenon A

Journal of Global Sport Management, 02 April 2016, Vol.1(1-2), pp.49-65 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2470-4067 ; E-ISSN: 2470-4075 ; DOI: 10.1080/24704067.2016.1177353

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...