skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Two decades of semi-presidentialism: issues of intra-executive conflict in Central and Eastern Europe 1991-2011

Sedelius, Thomas ; Mashtaler, Olga

East European Politics, 01 June 2013, Vol.29(2), pp.109-134 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2159-9165 ; E-ISSN: 2159-9173 ; DOI: 10.1080/21599165.2012.748662

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...