skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Family Systems and the Historical Roots of Global Gaps in Democracy

Dilli, Selin

Economic History of Developing Regions, 02 January 2016, Vol.31(1), pp.82-135 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2078-0389 ; E-ISSN: 2078-0389 ; DOI: 10.1080/20780389.2015.1109440

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...