skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Using Sound to Reduce Visual Distraction from In-vehicle Human-Machine Interfaces

Larsson, Pontus ; Niemand, Mathias

Traffic Injury Prevention, 01 June 2015, Vol.16, pp.S25-S30 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1538-9588 ; E-ISSN: 1538-957X ; DOI: 10.1080/15389588.2015.1020111

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...