skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

'With or without you'? Revisiting territorial state-bypassing in EU interest representation

Tatham, Michaël

Journal of European Public Policy, 01 January 2010, Vol.17(1), pp.76-99 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1350-1763 ; E-ISSN: 1466-4429 ; DOI: 10.1080/13501760903465082

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...