skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Behaviour change policy agendas for 'vulnerable' subjectivities: the dangers of therapeutic governance and its new entrepreneurs

Ecclestone, Kathryn

Journal of Education Policy, 02 January 2017, Vol.32(1), pp.48-62 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0268-0939 ; E-ISSN: 1464-5106 ; DOI: 10.1080/02680939.2016.1219768

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...