skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Hybridity in the Public Sector-Comparing Development Features in Municipalities in Japan and Norway

Christensen, Tom ; Yamamoto, Kiyoshi ; Aoyagi, Saizo

International Journal of Public Administration, 10 December 2018, Vol.41(16), pp.1404-1417 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0190-0692 ; E-ISSN: 1532-4265 ; DOI: 10.1080/01900692.2018.1524410

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...