skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Imagining Communities in Central Asia: Nationalism and Interstate Affect in the Post-Soviet Era

Carney, Christopher P ; Moran, John P

Asian Affairs: An American Review, 01 January 2000, Vol.26(4), pp.179-198 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0092-7678 ; E-ISSN: 1940-1590 ; DOI: 10.1080/00927670009601471

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...