skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

International Week in a Norwegian School. A Qualitative Study of the Participant Perspective

Dewilde, Joke ; Kjørven, Ole Kolbjørn ; Skaret, Anne ; Skrefsrud, Thor-André

Scandinavian Journal of Educational Research, 04 May 2018, Vol.62(3), pp.474-486 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-3831 ; E-ISSN: 1470-1170 ; DOI: 10.1080/00313831.2017.1306800

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...