skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Light on! Real world evaluation of a P300-based brain-computer interface (BCI) for environment control in a smart home

Carabalona, Roberta ; Grossi, Ferdinando ; Tessadri, Adam ; Castiglioni, Paolo ; Caracciolo, Antonio ; de Munari, Ilaria

Ergonomics, 01 May 2012, Vol.55(5), pp.552-563 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-0139 ; E-ISSN: 1366-5847 ; DOI: 10.1080/00140139.2012.661083

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...