skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The validity of driving simulation for assessing differences between in-vehicle informational interfaces: A comparison with field testing

Wang, Ying ; Mehler, Bruce ; Reimer, Bryan ; Lammers, Vincent ; D'Ambrosio, Lisa A ; Coughlin, Joseph F

Ergonomics, 01 March 2010, Vol.53(3), pp.404-420 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-0139 ; E-ISSN: 1366-5847 ; DOI: 10.1080/00140130903464358

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...