skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Does textual feedback hinder spoken interaction in natural language?

Bigot, Ludovic Le ; Terrier, Patrice ; Jamet, Eric ; Botherel, Valérie ; Rouet, Jean-François

Ergonomics, 01 January 2010, Vol.53(1), pp.43-55 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-0139 ; E-ISSN: 1366-5847 ; DOI: 10.1080/00140130903306666

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...