skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

[FIHSIHKAHLVRRCHUWAHL<>]: prototyping architectural user-interfaces in urban public space

Robert Cameron; Andrei Smolik

Int. J. of Arts and Technology, 2017, Vol 10 Issue 4, pp 301 - 317 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1754-8853 ; E-ISSN: 1754-8861 ; DOI: 10.1504/IJART.2017.092497

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...