skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

On intuitive use, physicality and tangible user interfaces

Johann H. Israel, Jorn Hurtienne, Anna E. Pohlmeyer, Carsten Mohs, Martin C. Kindsmuller, Anja Naumann

Int. J. of Arts and Technology, 2009, Vol 2 Issue 4, pp 348 - 366 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1754-8853 ; E-ISSN: 1754-8861 ; DOI: 10.1504/IJART.2009.029240

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...