skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Tangible user interfaces for learning

Milena S. Markova; Stephanie Wilson; Simone Stumpf

Int. J. of Technology Enhanced Learning, 2012, Vol 4 Issue 3/4, pp 139 - 155 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1753-5255 ; E-ISSN: 1753-5263 ; DOI: 10.1504/IJTEL.2012.051578

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...