skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Fully automatic generation of web user interfaces for multiple devices from a high-level model based on communicative acts

Jurgen Falb, Roman Popp, Thomas Rock, Helmut Jelinek, Edin Arnautovic, Hermann Kaindl

Int. J. of Web Engineering and Technology, 2009, Vol 5 Issue 2, pp 135 - 161 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1476-1289 ; E-ISSN: 1741-9212 ; DOI: 10.1504/IJWET.2009.028618

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...