skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Voluntary eye movement controlled electrooculogram based multitasking graphical user interface

Anwesha Banerjee; Monalisa Pal; Shreyasi Datta; D.N. Tibarewala; Amit Konar

Int. J. of Biomedical Engineering and Technology, 2015, Vol 18 Issue 3, pp 254 - 271 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1752-6418 ; E-ISSN: 1752-6426 ; DOI: 10.1504/IJBET.2015.070574

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...