skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Development of smart user interface platform of industrial equipment using Shader effects and filters

Cheol-Gon Moon; Shin-Hyeong Choi

Int. J. of Advanced Media and Communication, 2014, Vol 5 Issue 2/3, pp 165 - 171 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1462-4613 ; E-ISSN: 1741-8003 ; DOI: 10.1504/IJAMC.2014.060501

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...